Regulament Oficial

al Programului de Fidelitate Punkt

(“Regulamentul Oficial”)

din data de 11.06.2019 – în vigoare din data de 01.07.2019

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI INFORMAREA PUBLICULUI

Acest Program de Fidelitate este organizat şi desfăşurat de AA Farma Leader S.R.L., cu sediul în localitatea Mogoşoaia, judeţul Ifov, Str. Ciobanului, nr. 133, etaj 1, birou 61, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/3173/31.10.2014, Cod Unic de Înregistrare 33755669, atribut fiscal RO, reprezentată prin Administrator Andreea Grigorescu, (denumită în continuare Organizator”).

Participanţii la Programul de Fidelitate (denumit în continuare Programul de Fidelitate)  sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial stă la dispoziţia oricărui Participant la Programul de Fidelitate, pentru consultare, în oricare din farmaciile Punkt şi pe site-ul www.farmaciapunkt.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să între în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public, cu cel puțin 10 zile înainte de data implementării efective a modificării, prin afișarea unui anunț în farmaciile Punkt, precum și pe site-ul menționat anterior privind modificarea Regulamentului Oficial.  Înainte de intrarea în vigoare, noul Regulament Oficial va putea fi consultat exclusiv pe site-ul arătat mai sus, iar principalele modificări pot fi obținute de Participanți și prin intermediul Serviciului Clienți.

 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

Programul de Fidelitate este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României în toate farmaciile care functioneaza sub brandul Punkt ale Organizatorului sau ale Partenerilor săi.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI

Programul de Fidelitate are durată nelimitată. Organizatorul are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea Programului de Fidelitate. Înştiinţarea referitoare la încetarea Programului de Fidelitate va fi afişată cu cel puţin 15 zile înainte de data încetării Programului de Fidelitate în toate farmaciile Punkt, într-un loc vizibil, precum și pe site-ul www.farmacipunkt.ro. Programul de Fidelitate se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Poate fi membru al Programului de Fidelitate Punkt orice persoană fizică care a împlinit 18 ani (denumit în continuare “Participant”). La Programul de Fidelitate se poate participa numai prin completarea şi semnarea Formularului de Înscriere. Formularele de Înscriere sunt disponibile în format electronic în oricare din farmaciile Punkt și sunt completate de către un angajat al Organizatorului sau al partenerilor acestuia, în urma furnizării de către Participant a datelor necesare completării acestuia. Participantul este obligat să furnizeze datele sale reale în vederea completarii integrale a Formularului de Înscriere.  

Participantul este, de asemenea, obligat să furnizeze toate datele necesare pentru completarea integrală a câmpurilor marcate ca obligatorii în Formularul de Înscriere. Aceste câmpuri sunt: nume, prenume, dată naştere, sex, telefon mobil sau fix (înregistrat în România), semnătură. Formularul de Înscriere în Programul de Fidelitate este completat și printat de către farmacist în 2 (două) exemplare, verificat de către Participant, iar în situația în care toate datele sunt corect introduse, va fi semnat de către Participant, iar un exemplar va fi înmânat farmacistului. Cel de-al doilea exemplar al Formularului de Înscriere va rămâne în posesia Participantului..

Formularul de Înscriere nesemnat sau conţinând date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea participării la Programul de Fidelitate și neacordarea Cardului de Fidelitate Punkt.

După semnarea Formularului de Înscriere și predarea acestuia către personalul Organizatorului sau a partenerilor acestuia, personalul farmaciei salvează Formularul de Înscriere în format electronic deschis în sistem, și activează Cardul de Fidelitate pe loc, oferind acces la beneficii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica corectitudinea și integralitatea informaţiilor declarate de Participant în Formularul de Înscriere în Programul de Fidelitate la momentul semnării talonului. În situaţia în care informaţiile sunt eronate sau incomplete, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica starea Cardului de Fidelitate în sistem, în card invalidat, limitând accesul Posesorului de Card de Fidelitate la beneficiile Programului de Fidelitate, pana la rectificarea erorilor sau completarea datelor.

 

Participarea la Programul de Fidelitate nu generează nicio obligație pentru Participanţi de a intra în raporturi economice ori contractuale cu AA Farma Leader S.R.L., ci acest lucru rămâne întotdeauna o opțiune și o decizie personală a Participanților la Programul de Fidelitate.

 

SECŢIUNEA 5. CARDUL DE FIDELITATE PUNKT

La baza Programului de Fidelitate se află Cardul de Fidelitate Punkt destinat clienţilor Punkt (denumit în continuare Cardul de Fidelitate”).

Cardul de Fidelitate oferă Participanţilor dreptul de a cumula sumele efectiv achitate la fiecare tranzacţie efectuată în farmaciile Punkt şi la partenerii săi conform prevederilor prezentului Regulament Oficial.

Fiecare Participant are dreptul la un singur Card de Fidelitate activ si validat. Organizatorul își rezerva pe deplin dreptul de a invalida Cardurile de Fidelitate ale Participanților care dețin două sau mai multe astfel de carduri, fără notificare prealabilă.

Falsificarea oricărui Card de Fidelitate se pedepseşte conform legilor.

Organizatorul poate emite şi alte tipuri de carduri adresate anumitor categorii de clienţi și/sau Participanți, în baza unor regulamente distincte.

Cardul de Fidelitate Punkt este disponibil clienţilor în mod gratuit, pe loc, în toate farmaciile Punkt, în schimbul completării şi semnării Formularului de Înscriere în Programul de Fidelitate.

            Accesul la beneficiile Cardului de Fidelitate este posibil doar pentru Participanţii care deţin un Card de Fidelitate cu toate datele obligatorii completate corect în sistem, adică au completat şi semnat Formularul de Înscriere, conform specificaţiilor din prezentul Regulament Oficial.     

Cardurile de Fidelitate Punkt care nu au completate datele minime obligatorii în sistem sunt invalidate în sistem. Participanții care dețin un Card de Fidelitate Punkt invalidat pot solicita revalidarea acestuia, în urma completării și semnării unui Formular de Înscriere în orice farmacie Punkt și li se vor activa beneficiile conform condițiilor din prezentul Regulament Oficial.

               Participanţii pot avea acces la beneficiile Cardului de Fidelitate numai după ce au completat şi au semnat Formularul de Înscriere, astfel: la înrolare, clientul ofera în mod verbal datele farmacistului, acesta le introduce în aplicatia de talon electronic și printează Formularul de Înscriere cu datele clientului în 2 (doua) exemplare, pentru a fi semnat. Clientul va verifica corectitudinea datelor completate de către farmacist și va semna un exemplar al Formularului de Înscriere, pe care îl va înmâna farmacistului. După primirea exemplarului de Formular de Înscriere semnat de către client, personalul farmaciei activează cardul, pe loc, în sistem, fapt care face posibil din acel moment accesul la beneficiile Cardului de Fidelitate.

 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI

 Toate plățile efectuate în numerar sau utilizând un card bancar pentru achitarea de produsele sau servicii achiziţionate din farmaciile Punkt sau de la eventualii parteneri din Programul de Fidelitate utilizând un Card de Fidelitate activ și validat se vor cumula, oferind Posesorului Cardului de Fidelitate acces la anumite beneficii, acordate în funcție de Suma Totală Cheltuită Cumulat.

Prin sintagma “Suma Totală Cheltuită Cumulat” se înțelege valoarea cumulată a sumelor efectiv cheltuite pentru achiziția de produse, cu excepția achiziției de medicamente compensate și gratuite în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, începând cu data de 01.07.2019.

 

Având în vedere încetarea acordării de către Organizator de Puncte de Fidelitate pentru achizițiile efectuate în farmaciile Punkt, începând cu data de 01.07.2019, Posesorii de Card de Fidelitate care au acumulat Puncte de Fidelitate până la această dată, vor avea la dispoziție 6 luni (respectiv până la data de 31.12.2019) pentru preschimbarea acestora. Preschimbarea Punctelor de Fidelitate se va putea face doar în farmaciile Punkt, numai de către Posesorul Cardului de Fidelitate şi numai în urma prezentării unui act de identitate cu poză valabil. 

Punctele de Fidelitate acumulate vor da dreptul Participantului să acceseze beneficiile menționate mai jos, în funcție de numărul Punctelor de Fidelitate acumulat până la data de 30.06.2019 inclusiv. Suma cheltuită pentru achitarea restului valorii produselor achiziționate în urma preschimbării Punctelor de Fidelitate NU va intra în calculul Sumei Totale Cheltuite Cumulat.

Orice sesizare în ceea ce priveşte preschimbarea Punctelor de Fidelitate poate fi formulată doar în termen de 10 zile calendaristice de la data tranzacţiei, sub condiția prezentării bonului fiscal care atestă tranzacția respectivă.

               Punctele de Fidelitate care nu au fost preschimbate până la data de 31.12.2019 vor fi șterse definitiv de pe Cardurile de Fidelitate la data de 01.01.2020.

 

Punctele de Fidelitate acumulate până la data de 30.06.2019, sau, începând cu data de 01.07.2019, Suma Totală Cheltuită Cumulat, vor da dreptul Participantului să acceseze următoarele beneficii:

1.     La fiecare (i) 100 de Puncte de Fidelitate acumulate sau (ii) 100 de lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat sau la (iii) însumarea a 100 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat, Participantul are acces o singură dată la cumpărarea unei selecţii de produse cu o reducere de până la 55%, cu condiţia achiziţionării produselor cu reducere pe un singur bon fiscal în limita unei sume totale maxime de 200 lei de plata a produselor achiziţionate cu reducere, indiferent de valoarea bonului fiscal. Produsele pentru care se beneficiază de reducere, conform prevederilor prezentului paragraf, sunt detaliate în Lista A, ataşată prezentului Regulamentului Oficial.

2.    La fiecare (i) 200 de Puncte de Fidelitate acumulate sau (ii) 200 de lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat sau la (iii) însumarea a 200 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat, Participantul are acces o singură dată la cumpărarea unei selecţii de produse cu o reducere de până la 60%, cu condiţia achiziţionării produselor cu reducere pe un singur bon fiscal în limita unei sume totale maxime de 200 lei de plata a produselor achiziţionate cu reducere, indiferent de valoarea bonului fiscal. Produsele pentru care se beneficiază de reducere, conform prevederilor prezentului paragraf, sunt detaliate în Lista B, ataşată prezentului Regulamentului Oficial.

3.     La fiecare (i) 210 de Puncte de Fidelitate acumulate sau (ii) 210 de lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat sau la (iii) însumarea a 210 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat, Participantul are acces o singură dată la cumpărarea unei selecţii de produse cu o reducere de până la 15%, cu condiţia achiziţionării produselor cu reducere pe un singur bon fiscal în limita unei sume totale maxime de 100 lei de plata a produselor achiziţionate cu reducere, indiferent de valoarea bonului fiscal. Produsele pentru care se beneficiază de reducere, conform prevederilor prezentului paragraf, sunt detaliate în Lista C, ataşată prezentului Regulamentului Oficial.

4.    La fiecare (i) 220 de Puncte de Fidelitate acumulate sau (ii) 220 de lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat sau la (iii) însumarea a 220 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat, Participantul are acces o singură dată la cumpărarea unei selecţii de produse cu o reducere de până la 35%, cu condiţia achiziţionării produselor cu reducere pe un singur bon fiscal în limita unei sume totale maxime de 100 lei de plata a produselor achiziţionate cu reducere, indiferent de valoarea bonului fiscal. Produsele pentru care se beneficiază de reducere, conform prevederilor prezentului paragraf, sunt detaliate în Lista D, ataşată prezentului Regulamentului Oficial.

5.     La fiecare (i) 230 de Puncte de Fidelitate acumulate sau (ii) 230 de lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat sau la (iii) însumarea a 230 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat, Participantul are acces o singură dată la cumpărarea unei selecţii de produse cu o reducere de până la 27%, cu condiţia achiziţionării produselor cu reducere pe un singur bon fiscal în limita unei sume totale maxime de 100 lei de plata a produselor achiziţionate cu reducere, indiferent de valoarea bonului fiscal. Produsele pentru care se beneficiază de reducere, conform prevederilor prezentului paragraf, sunt detaliate în Lista E, ataşată prezentului Regulamentului Oficial.

6.    La fiecare (i) 250 de Puncte de Fidelitate acumulate sau (ii) 250 de lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat sau la (iii) însumarea a 250 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat, Participantul are acces o singură dată la cumpărarea unei selecţii de produse cu o reducere de până la 32%, cu condiţia achiziţionării produselor cu reducere pe un singur bon fiscal în limita unei sume totale maxime de 100 lei de plata a produselor achiziţionate cu reducere, indiferent de valoarea bonului fiscal. Produsele pentru care se beneficiază de reducere, conform prevederilor prezentului paragraf, sunt detaliate în Lista F, ataşată prezentului Regulamentului Oficial.

7.     La fiecare (i) 300 de Puncte de Fidelitate acumulate sau (ii) 300 de lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat sau la (iii) însumarea a 300 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat, Participantul are acces o singură dată la cumpărarea unui produs cu o reducere de până la 100%, cu condiţia achiziţionării produsului cu reducere pe un singur bon fiscal, indiferent de valoarea bonului fiscal. Produsul pentru care se beneficiază de reducere, conform prevederilor prezentului paragraf, este detaliat în Lista G, ataşată prezentului Regulamentului Oficial.

8.    La fiecare (i) 400 de Puncte de Fidelitate acumulate sau (ii) 400 de lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat sau la (iii) însumarea a 400 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat, Participantul are acces o singură dată la cumpărarea unui produs cu o reducere de până la 39%, cu condiţia achiziţionării produsului cu reducere pe un singur bon fiscal, indiferent de valoarea bonului fiscal. Produsul pentru care se beneficiază de reducere, conform prevederilor prezentului paragraf, este detaliat în Lista H, ataşată prezentului Regulamentului Oficial.

9.    La fiecare (i) 500 de Puncte de Fidelitate acumulate sau (ii) 500 de lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat sau la (iii) însumarea a 500 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat, Participantul are acces o singură dată la cumpărarea unui produs cu o reducere de până la 100%, cu condiţia achiziţionării produsului cu reducere pe un singur bon fiscal, indiferent de valoarea bonului fiscal. Produsul pentru care se beneficiază de reducere, conform prevederilor prezentului paragraf, este detaliat în Lista I, ataşată prezentului Regulamentului Oficial.

10. La fiecare (i) 600 de Puncte de Fidelitate acumulate sau (i) 600 de lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat sau la (iii) însumarea a 600 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat, Participantul are acces o singură dată la cumpărarea unui produs cu o reducere de până la 100%, cu condiţia achiziţionării produsului cu reducere pe un singur bon fiscal, indiferent de valoarea bonului fiscal. Produsul pentru care se beneficiază de reducere, conform prevederilor prezentului paragraf, este detaliat în Lista J, ataşată prezentului Regulamentului Oficial.

 

După fiecare tranzacţie la care Participantul utilizează Punctele de Fidelitate pentru a avea acces la reducerile anterior menționate, numărul de Puncte de Fidelitate care a permis accesarea beneficiului se va șterge automat de pe Cardul de Fidelitate.

 

După fiecare tranzacţie la care Participantul are acces prin valorificarea  totală / parțială a Sumei Totale Cheltuite Cumulat, suma respectivă (care a permis accesarea beneficiului aferent) se va şterge automat din totalul Sumei Totale Cheltuite Cumulat până la acel moment.

Pentru evitarea oricărui dubiu, pentru a putea beneficia de reducerile de mai sus, Participantul trebuie să fi utilizat pentru fiecare tranzacție un Cardul de Fidelitate Punkt activ și validat și, după caz, o valoare minimă aferentă fiecărui beneficiu menţionat anterior.

 

Nu se pot totaliza în cuantumul Sumei Totale Cheltuite Cumulat sumele care nu sunt plătite cu numerar sau cu card bancar.

 

În cazul în care Participantul optează pentru o promoţie sau pentru o reducere specială de preţ oferită de Punkt, acesta beneficiază numai de promoţia sau reducerea respectivă şi nu mai poate beneficia de cumularea sumei achitate efectiv la tranzacţia respectivă în totalul sumei cheltuite cumulat.

Suma Totală Cheltuită Cumulat poate fi vizualizată pe bonul emis la fiecare tranzacţie,  iar soldul disponibil va fi cel al ultimei zile încheiate.

În fiecare an, în luna în care Posesorul de Card de Fidelitate îşi aniversează ziua de naştere, acesta va primi din partea Organizatorului un cadou sub forma unui voucher valoric, în valoare de 5 lei. Voucherul trebuie folosit în luna în care Posesorul de Card de Fidelitate îşi aniversează ziua de naştere, în caz contrar, în prima zi a lunii următoare celei în care a fost acordat voucherul, voucherul va fi retras din contul Posesorului de Card de Fidelitate. Voucherul nu poate fi utilizat pentru achiziționarea de medicamente. Voucherul nu poate fi utilizat pentru achiziționarea de medicamente compensate și gratuite în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Posesorul Cardului de Fidelitate trebuie să anunțe faptul că dorește achitarea produselor cu voucher înainte de efectuarea plății.

Pentru partenerii Organizatorului, alţii decât cei care funcţionează sub brand-ul Punkt, modul de utilizare a Cardului de Fidelitate și beneficiile acordate sunt stabilite de aceştia în cadrul propriului lor regulament.

Organizatorul poate organiza promoţii pentru preschimbarea Punctelor de Fidelitate sau valorificarea Sumei Totale Cheltuite Cumulat. Promoţiile vor fi comunicate în farmaciile Punkt, precum şi la eventualii parteneri din Programul de Fidelitate.

În cazul în care, conform reglementărilor legale aplicabile, un Participant returnează un produs a cărui valoare achitată a intrat în calculul Sumei Totale Cheltuite Cumulat, suma restituită Participantului pentru acest produs se va scădea din Totalul Sumei Cheltuite Cumulat. Dacă Participantul returnează un produs care a fost cumpărat prin utilizarea unei sume din Sumei Totale Cheltuite Cumulat, pentru care i s-a scăzut suma necesară accesării reducerii, suma scăzută nu va fi readăugată în Sumei Totale Cheltuite Cumulat.

Pentru evitarea oricărui dubiu, returul produselor va fi acceptat de Organizator doar în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă.

Posesorul de Card de Fidelitate care, înainte de efectuarea unei cumpărături, nu preda Cardul de Fidelitate pentru scanare, nu va beneficia de adăugarea valorii achitate efectiv pentru cumpărăturile respective în Suma Totală Cheltuită Cumulat şi nici nu va beneficia de alte promoţii destinate Posesorilor de Card de Fidelitate Punkt.

Accesarea beneficiilor Programului de Fidelitate se poate face doar în farmaciile Punkt şi la partenerii selectaţi din Programul de Fidelitate numai de către Posesorul Cardului de Fidelitate şi numai în urmă prezentării Cardului de Fidelitate Punkt.

Orice obiecţie în ceea ce priveşte sumele scăzute din Totalul Sumelor Cheltuite Cumulat poate fi formulată în termen de 5 zile calendaristice de la data tranzacţiei. Sesizările legate de sumele scăzute din Totalul Sumelor Cheltuite Cumulat se iau în considerare cu condiţia prezentării Cardului de Fidelitate şi a bonurilor fiscale aferente tranzacţiilor efectuate.

Sumele cheltuite pentru achiziții de medicamente compensate și gratuite în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nu vor intra în calculul Sumei Totale Cheltuite Cumulat.

Reducerile acordate prin scăderea sumelor aferente fiecărui beneficiu din Suma Totală Cheltuită Cumulat se vor acorda cu condiţia ca preţul final de vânzare cu amănuntul (rezultat în urmă aplicării reducerii) să nu fie mai mic decât costul de achiziţie al produsului, conform reglementărilor legale în vigoare. În cazul în care cu ocazia aplicării reducerii preţul de vânzare al produselor scade sub costul de achiziţie, reducerea va fi diminuată în mod corespunzător astfel încât preţul final de vânzare al produselor şi/sau serviciilor să nu scadă sub costul de achiziţie.

 

SECŢIUNEA 7. FOLOSIREA CARDULUI DE FIDELITATE

Utilizarea Cardului de Fidelitate Punkt se poate face numai de către Posesorul acestuia, în caz contrar, Posesorul Cardului de Fidelitate îşi asumă întreaga responsabilitate privind orice problemă care poate să apară în legătură cu utilizarea beneficiilor Cardului de Fidelitate.

Pentru a contoriza suma cheltuită în Suma Totală Cheltuită Cumulat sau pentru a beneficia de reduceri, Participantul va trebui să anunţe că este Posesor de Card de Fidelitate şi să prezinte Cardul de Fidelitate la casa de marcat înainte ca personalul din farmacie să înceapă introducerea produselor în casa de marcat fiscală. Cardul de Fidelitate va fi trecut prin cititorul de cod de bare, moment în care farmacistul va avea acces la informaţii privind datele de indentificare ale Participantului (nume și prenume, număr de telefon), numărul de Puncte de Fidelitate, Suma Totală Cheltuită Cumulat până în acel moment, reducerile oferite pentru produsele achiziţionate şi suma efectiv achitată pentru cumpărăturile în curs va fi adăugată la Suma Totală Cheltuită Cumulat.

În cazul în care Participantul nu este în posesia Cardului de Fidelitate, căutarea acestuia în baza de date se va putea face după numărul de telefon declarat de Participant la momentul completării Formularului de Înscriere.

Pe bonul de casă de marcat vor fi tipărite Suma Totală Cheltuită Cumulat  şi soldul de Puncte de Fidelitate disponibil. Sistemul este centralizat şi cuprinde toate farmaciile Punkt din ţară, precum şi locaţiile partenerilor selectaţi în Programul de Fidelitate. Astfel, sumele efectiv cheltuite în farmaciile Punkt sau la partenerii selectaţi din Programul de Fidelitate sunt adăugate la Suma Totală Cheltuită Cumulat același Card de Fidelitate,  Suma Totală Cheltuită Cumulat putând fi folosită pentru cumpărarea de produse din orice farmacie Punkt sau locaţie a partenerilor selectaţi în Programul de Fidelitate.

De asemenea, accesul la reduceri sau promoţii este posibil în oricare din farmaciile Punkt sau locaţiile partenerilor din Programul de Fidelitate, cu excepţia cazurilor speciale în care promoţiile se desfăşoară doar în anumite farmacii.

Pentru descoperirea și prevenirea fraudelor prin utilizarea Cardului de Fidelitate, Organizatorul va monitoriza și analiza tranzacțiile efectuate utilizând Cardul de Fidelitate.

 

SECŢIUNEA 8. CARDURILE DE FIDELITATE NEFOLOSITE, DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a invalida orice Card de Fidelitate după trecerea unei perioade de 12 luni de la ultima utilizare sau care a fost folosit încalcându-se oricare dintre prevederile prezentului Regulament Oficial sau ale dispoziţiilor legale. Posesorul unui Card de Fidelitate invalidat va pierde dreptul de cumulare a sumelor efectiv cheltuite în farmaciile Punkt la Suma Totală Cheltuită Cumulat şi orice alte beneficii ataşate Cardului de Fidelitate respectiv, însă va putea solicita revalidarea Cardului de Fidelitate.

Cardurile de Fidelitateinvalidate pot fi revalidate in oricare dintre farmaciile Punkt, fără a fi necesară emiterea unui nou plastic. Pentru aceasta, Posesorul Cardului de Fidelitate trebuie să prezinte Cardul de Fidelitate invalidat și să completeze un nou Formular de Înscriere.

Cardurile de Fidelitate invalidate, pentru care nu a fost solicitată revalidarea, vor fi anonimizate după trecerea a 3 ani de la data invalidării lor.

Dacă un Card de Fidelitate s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, evenimentul trebuie anunţat în maxim 24 de ore la linia cu acces gratuit TeleAcces 0800 080 400 – relaţii cu clienţii (denumit în continuare Serviciul Clienți”). În caz contrar, Participantul îşi asumă orice utilizare ilegală a Cardului de Fidelitate pierdut sau furat, inclusiv folosirea punctelor acumulate până în acel moment sau a Sumei Totale Cheltuite Cumulat. Odată cu înştiinţarea se vor comunica seria Cardului de Fidelitate, numele și prenumele, telefonul și data nașterii Posesorului de Card de Fidelitate.

Participantul care îşi pierde Cardul de Fidelitate sau îi este furat are dreptul la un nou Card de Fidelitate. În perioada de înlocuire a Cardului de Fidelitate nu este posibilă acordarea niciunui beneficiu aferent programului de Fidelitate, cumularea sumelor cheltuite pentru cumpărături efectuate în această perioadă în Totalul Sumei Cheltuite Cumulat și nici accesul la reduceri și promoții oferite pentru produse. În cazul Cardurilor de Fidelitate deteriorate, pierdute sau furate, punctele deja existente și cuantumul Sumei Totale Cheltuite Cumulat vor fi transferate pe noul Card de Fidelitate, cu condiţia anunţării pierderii, furtului sau deteriorării vechiului Card de Fidelitate şi a comunicării noii serii de Card de Fidelitatela Serviciul Clienţi - Tele Acces  0800 080 400. Noul Card de Fidelitate se poate solicita și obține din orice farmacie Punkt cu condiţia completării unui nou Formular de Înscriere.

 

SECŢIUNEA 9. FUNCTIONAREA SERVICIULUI DE RELATII CU CLIENȚII

Posesorii de Card de Fidelitate pot obţine informaţii referitoare la funcţionarea Programului de Fidelitate şi folosirea Cardului de Fidelitate apelând Serviciul Clienţi la numărul de telefon 0800 080 400 (TeleAcces gratuit), cu program non-stop. Tot la acest număr, Posesorul Cardului de Fidelitate va anunţa fără întârziere orice schimbare a datelor personale comunicate prin Formularul de Înscriere  şi, de asemenea, va anunţa pierderea, furtul sau deteriorarea Cardului de Fidelitate. De asemenea, Posesorul Cardului de Fidelitate are posibilitatea de a își modifica oricând opțiunile bifate în Formularul de Înscriere.

În scopul protejării datelor personale ale Participanţilor la Programul de Fidelitate, Serviciul Clienţi va solicita informaţii și date cu caracter personal pentru a stabili identitatea Participantului. Dacă operatorul de la Serviciul Clienţi nu a stabilit în mod corespunzător identitatea Participantului el este îndreptăţit să refuze furnizarea de informaţii.

 

SECŢIUNEA 10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin semnarea Formularului de Înscriere, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin semnarea Formularului de Înscriere, Participantul îşi exprimă consimţămantul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei AA Farma leader SRL, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii Punkt, în scopuri statistice, iar in situatia in care și-a dat acordul, si pentru acţiuni de marketing direct, pentru profilare si pentru a primi materiale informative de la Punkt şi partenerii din Programul de Fidelitate. De asemenea, prin aderarea la Programul de Fidelitate, datele cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate în mod implicit pentru comunicări comerciale corelate cu Programul de Fidelitate, pe baza politicilor comerciale ale Organizatorului.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal pe durata Programului de Fidelitate şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la Programul de Fidelitate şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislaţiei în vigoare.  Organizatorul poate transmite aceste date terţilor în condiţii de strictă confidenţialitate, în scopul prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la Programul de Fidelitate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului European 679/2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Astfel, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal colectate de la Participanți prin completarea Formularelor de Înscriere in Programul de Fidelitate pentru înscrierea în Programul de Fidelitate si acordarea beneficiilor standard conform Regulamentului Oficial.

Furnizarea datelor cu caracter personal de către Participant este opțională, însă, refuzul oferirii tuturor datelor cu caracter personal solicitate în scopul înscrierii în Programul de Fidelitate conduce la imposibilitatea accesării beneficiilor Programului de Fidelitate.

Organizatorul va prelucra numele, prenumele, seria cardului și istoricul achizițiilor, în vederea analizării tranzacțiilor care pot avea un caracter fraudulos, în temeiul interesului legitim al Organizatorului.

Datele cu caracter personal ale Participanților inrolati in Programul de Fidelitate vor fi prelucrate timp de 1 (un) an de la data ultimei utilizări a Cardului de Fidelitate sau până la data retragerii consimțământului, oricare dintre acestea intervine mai întâi.  Datele cu caracter personal ale Participanților inrolati in Programul de Fidelitate vor fi stocate timp de 3 ani de la data invalidării Cardului de Fidelitate sau de la data retragerii consimțământului. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, Organizatorul va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele cu caracter personal ale acestora în alte scopuri, Organizatorul ii va informa în mod corespunzător în acest sens pe acestia.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale Participanților inrolati in Programul de Fidelitate, acestia au urmatoarele drepturi:

a.     Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: Participanții au dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către Organizator;

b.    Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: Participanții au posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către Organizator, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul Participantului, iar acesta își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) Participantul își exercită dreptul de a se opune, iar Organizatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

c.     Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: Participanții au dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) consideră că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită Organizatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă Participantul nu dorește ștergerea datelor sale cu caracter personal, ci restrângerea utilizării acestor date; (iii) în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă Participantul are nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) Participantul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care Organizatorul să verifice dacă temeiurile legitime ale sale prevalează asupra drepturilor Participantului;

d.    Dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv. Prin retragerea consimțământului cu privire la participarea în Programul de Fidelitate, Participantul nu va mai putea accesa beneficiile acordate conform politicii Punkt la prezentarea Cardului de Fidelitate în farmaciile Punkt și partenerii săi și, ca urmare a retragerii consimțământului, Cardul de Fidelitate va fi inactivat;

e.     Dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care se află Participantul, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a se opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

f.      Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc Participantul sau îl afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

g.     Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-a furnizat Organizatorului într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții pot trimite o solicitare în scris, datată și semnată la următoarea adresă: Mogosoaia, str. Ciobanului, nr. 133, jud. Ilfov sau un e-mail la protectiedate@adpharma.com. În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

De asemenea, în cazul în care Participantul dorește să își retragă consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, acesta poate utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

h.     Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în aceast Regulament Oficial se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 18 ani.

 

SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui Participant la Programul de Fidelitate în toate farmaciile Punkt și pe site-ul www.farmaciapunkt.ro. Pentru informaţii suplimentare, Participantul poate apela Serviciul Tele Acces – 0800 080 400, apel gratuit, cu program non-stop sau accesa adresa de site www.farmaciapunkt.ro.

Prin participarea la acest Program de Fidelitate, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

 

SECŢIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

 

AA Farma Leader S.R.L.

prin Administrator

Andreea Grigorescu


 

Lista A

 

Lista de produse care se pot achiziţiona cu reducere de până la 55% cu condiţia atingerii unui prag de 100 de puncte acumulate sau a unei Sume Totale Cheltuite Cumulat de minim 100 lei sau prin însumarea a 100 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat.

ALEVIA GINKANA GINKGO BILOBA 40 MG PACHET 30+30CPR

CALMOGEN PLANT CT*20 CPS

COSMOPHARM MSM 1000MG CT*60TBL

DERMALIN BABY SERVETELE UMEDE COPII*64BUC

DEVARICID*30CPR FILM BIOFARM

DR.HART COMPLEX DE RUTIN SI VIT. C *20 CPR

DR.HART GINKGO BILOBA 40MG*30 CPS

ESVIDA VOMISTOP CTX18 CPR

EXTRAVALERIANIC CARDIO CT*30CPS MOI BIOFARM

FARES BIOMICIN FORTE CT*15CPS

HEPATOPROTECT FORTE CT*50CPR BIOFARM

HERBOSOPHY BALSAM DE BUZE UNT DE SHEA 4,8G

HERBOSOPHY BALSAM EXTRACT ARNICA*150ML 2013

HERBOSOPHY BALSAM EXTRACT CEAI VERDE*150ML 13

HERBOSOPHY BALSAM EXTRACT CHININA*150ML 2013

HERBOSOPHY BALSAM EXTRACT GINSENG*150ML 2013

HERBOSOPHY BALSAM PROTEINE DIN GRAU*150ML 13

HERBOSOPHY CREMA CORP SHEA 200 ML

HERBOSOPHY CREMA HIDRATANTA TNM 50ML

HERBOSOPHY CREMA MAINI GLICERINA,SHEA,ALOE 100ML

HERBOSOPHY CREMA MATIFIANTA TG 50ML

HERBOSOPHY CREMA NUTRITIVA TU 50ML

HERBOSOPHY CREMA PT CALCAIE USCATE *75ML

HERBOSOPHY GEL CURATARE TG 200ML

HERBOSOPHY GEL DUS EXTRACT GRAPEFRUIT*250ML

HERBOSOPHY GEL DUS EXTRACT IASOMIE*250ML

HERBOSOPHY GEL DUS MACADAMIA&CEAI VERDE 250ML

HERBOSOPHY GEL DUS MIGDALE&MIERE 250ML

HERBOSOPHY GEL DUS MUGURI PLOP 250ML

HERBOSOPHY LAPTE DEMACHIANT TNM 200ML

HERBOSOPHY LOTIUNE IGIENA INTIMA 250ML

HERBOSOPHY SAMPON CONDURUL DOAMNEI*250ML 2013

HERBOSOPHY SAMPON EXTRACT ARNICA*250ML 2013

HERBOSOPHY SAMPON EXTRACT CEAI VERDE*250ML 13

HERBOSOPHY SAMPON EXTRACT CHININA*250ML 2013

HERBOSOPHY SAMPON EXTRACT CHININA*400ML 2013

HERBOSOPHY SAMPON EXTRACT GINSENG*250ML 2013

HERBOSOPHY SAMPON EXTRACT GINSENG*400ML 2013

HERBOSOPHY SAMPON EXTRACT MIRT*250ML 2013

HERBOSOPHY SAMPON EXTRACT MIRT*400ML 2013

HERBOSOPHY SAMPON EXTRACT URZICA*250ML 2013

HERBOSOPHY SAMPON EXTRACT URZICA*400ML 2013

HERBOSOPHY SAMPON PROTEINE DIN GRAU*250ML 2013

HERBOSOPHY SAPUN CEAI VERDE*100 G

HERBOSOPHY SAPUN LICHID PLOP 300ML

HERBOSOPHY SAPUN UNT DE SHEA*100 G

HERBOSOPHY SERVETELE DEMACHIANTE 25BUC

IMACUL'EAU SERVETELE IGIENA INTIMA*20BUC

SILIMARINA MILK THISTLE 1000MG CT*30CPS POLISANO

TRUSSA PATURI ABSORBANTE 60X60*10BUC

TRUSSA TERMOMETRU DIGITAL

Lista B

Lista de produse care se pot achiziţiona cu reducere de până la 60% cu condiţia atingerii unui prag de 200 de puncte acumulate sau a unei Sume Totale Cheltuite Cumulat de minim 200 lei sau prin însumarea a 200 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat.

CYSTONE CT*60 CPS HIMALAYA

MARATON FORTE CT*4CPS

OXYANCE APA TERMALA 150 ML

OXYANCE BALSAM DE BUZE HIDRATANT 4.8 GR

OXYANCE CREMA CONTUR DE OCHI ANTI-IMBATRANIRE 15ML

OXYANCE CREMA DE NOAPTE ANTI-IMBATRANIRE 50ML

OXYANCE CREMA DE ZI ANTI-IMBATRANIRE 50ML

OXYANCE CREMA HIDRATANTA PENTRU TEN NORMAL 50ML

OXYANCE CREMA INTENS HIDRATANTA ZI 50ML

OXYANCE CREMA MATIFIANTA SI HIDRATANTA PENTRU TEN MIXT 50ML

OXYANCE CREMA PENTRU TEN ACNEIC 50ML

OXYANCE CREMA PENTRU TEN GRAS SI IRITAT 50ML

OXYANCE CREMA PENTRU TEN PREDISPUS LA ROSEATA 50ML

OXYANCE CREMA PENTRU TEN SENSIBIL SI DELICAT*50ML

OXYANCE DEMACHIANT PENTRU OCHI 125 ML

OXYANCE GEL SPUMANT DE CURATARE PENTRU TEN GRAS 200ML

OXYANCE LAPTE DEMACHIANT PENTRU TEN NORMAL SI USCAT 200ML

OXYANCE LOTIUNE CORP ULEI ARGAN 200ML

OXYANCE LOTIUNE MICELARA*200ML

OXYANCE SERVETELE DEMACHIANTE 25BUC

TRUSSA SCUTECE ADULTI MEDIUM*20BUC

URACTIV CONTROL CT*30CPS

Lista C

Lista de produse care se pot achiziţiona cu reducere de până la 15% cu condiţia atingerii unui prag de 210 de puncte acumulate sau a unei Sume Totale Cheltuite Cumulat de minim 210 lei sau prin însumarea a 210 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat.

SET VIVA CARE contine urmatoarele produse:

VIVA CARE CREMA MAINI HIDRATANTA*75ML

VIVA CARE CREMA UNIVERSALA*200ML

VIVA CARE GEL DE DUS 300ML

VIVA CARE SAMPON URZICA 300ML

VIVA CARE SAPUN LICHID 400ML

Notă: Pentru a beneficia de reducere clientul trebuie să achiziţioneze trusa completă.

Lista D

Lista de produse care se pot achiziţiona cu reducere de până la 35% cu condiţia atingerii unui prag de 220 de puncte acumulate sau a unei Sume Totale Cheltuite Cumulat de minim 220 lei sau prin însumarea a 220 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat.

TRUSSA MAKE-UP compusă din următoarele produse:

TRUSSA DISCHETE DEMACHIANTE*80 BUC

TRUSSA VATA*100GR

TRUSSA BETISOARE PENTRU AJUSTAREA MACHIAJULUI *80BUC

TRUSSA BETISOARE IGIENICE*160 BUC

TRUSSA SERVETELE UMEDE ANTIBACTERIENE*15BUC

TRUSSA ACETONA 135ML

Notă: Pentru a beneficia de reducere clientul trebuie să achiziţioneze trusa completă.

Lista E

Lista de produse care se pot achiziţiona cu reducere de până la 27% cu condiţia atingerii unui prag de 230 de puncte acumulate sau a unei Sume Totale Cheltuite Cumulat de minim 230 lei sau prin însumarea a 230 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat.

 

TRUSSA BABY compusă din următoarele produse:

TRUSSA BETISOARE IGIENICE PT.BEBELUSI*50 BUC

TRUSSA RIVANOL 0,1% FL*200GR

TRUSSA COMPRESE STERILE PLIATE 10CM*8CM*5BUC

TRUSSA DISCHETE DEMACHIANTE*50 BUC

TRUSSA SERVETELE UMEDE ANTIBACTERIENE*15BUC

TRUSSA VATA*200GR

TRUSSA ALCOOL SANITAR*500ML

Notă: Pentru a beneficia de reducere clientul trebuie să achiziţioneze trusa completă.

Lista F

Lista de produse care se pot achiziţiona cu reducere de până la 32% cu condiţia atingerii unui prag de 250 de puncte acumulate sau a unei Sume Totale Cheltuite Cumulat de minim 250 lei sau prin însumarea a 250 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat.

TRUSSA PRIM AJUTOR compusă din următoarele produse:

TRUSSA APA OXIGENATA 3% FL*200GR

TRUSSA RIVANOL 0,1% FL*200GR

TRUSSA ALCOOL SANITAR*500ML

TRUSSA COMPRESE STERILE PLIATE 10CM*8CM*5BUC

TRUSSA FASA TIFON 10CMx10M

TRUSSA VATA*100GR

TRUSSA BETISOARE IGIENICE*300 BUC

Notă: Pentru a beneficia de reducere clientul trebuie să achiziţioneze trusa completă.

Lista G

Lista de produse care se pot achiziţiona cu reducere de până la 100% cu condiţia atingerii unui prag de 300 de puncte acumulate sau a unei Sume Totale Cheltuite Cumulat de minim 300 lei sau prin însumarea a 300 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat.

HERBOSOPHY CR MAINI GLIC&SHEA&ALOE*100ML

 

Lista H

Lista de produse care se pot achiziţiona cu reducere de până la 39% cu condiţia atingerii unui prag de 400 de puncte acumulate sau a unei Sume Totale Cheltuite Cumulat de minim 400 lei sau prin însumarea a 400 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat.

TRUSSA TENSIOMETRU DIGITAL DE BRAT

Lista I

Lista de produse care se pot achiziţiona cu reducere de până la 100% cu condiţia atingerii unui prag de 500 de puncte acumulate sau a unei Sume Totale Cheltuite Cumulat de minim 500 lei sau prin însumarea a 500 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat.

PROSOP PUFOS 50*90 cm

Lista J

Lista de produse care se pot achiziţiona cu reducere de până la 100% cu condiţia atingerii unui prag de 600 de puncte acumulate sau a unei Sume Totale Cheltuite Cumulat de minim 600 lei sau prin însumarea a 600 de Puncte de Fidelitate și lei din Suma Totală Cheltuită Cumulat.

MASINUTĂ PUNKT

TRENULEȚ PUNKT

 

 

Organizator,

AA Farma Leader S.R.L.

prin Administrator

Andreea Grigorescu